Nasza oferta

OFERTA EDUKACYJNA

I. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
II. ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Zajęcia wychowania przedszkolnego odbywają się w mało licznych grupach (do 5 osób) w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opiekę sprawują wszechstronnie przygotowane do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych nauczyciele wychowania przedszkolnego p. Elżbieta Jakubowicz oraz P. Magdalena Orczykowska.. Tworzymy kreatywny zespół otwarty na potrzeby i pragnienia dzieci.

III. ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY.

Zajęcia w zespole rewalidacyjno- wychowawczym organizowane są dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Obecnie funkcjonują dwa zespoły, w których wychowawcami są p. Katarzyna Kacprzak oraz p. Benita Dymel. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Chętnie spędzają czas wspólnie. Polisensorycznie poznają świat. Rozwijają zainteresowanie otoczeniem, a także samodzielność w miarę indywidualnych możliwości.

IV. SZKOŁA PODSTAWOWA

V. BRANŻOWA SZKOŁA I-STOPNIA

Uczniowie Branżowej Szkoły I – Stopnia kształcą na kierunkach:

Nauka w Branżowej Szkole I-stopnia kucharz trwa 3-lata. Na zakończenie nauki uczniowie przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego zawodowego, po zdaniu którego zdobywają zawód-kucharz lub pracownik pomocniczy gastronomii.
Wybór naszej szkoły, to szansa na uzyskanie atrakcyjnego zawodu, który jest poszukiwany na naszym rynku pracy.

VI. SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, kończących etap edukacyjny na poziomie gimnazjum. Nauka w Szkole Przysposabiającej do Pracy trwa trzy lata.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzone są zajęcia obowiązkowe:

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy korzystają także z zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mają możliwość pobytu w internacie, w którym są objęci całodobową opieką od poniedziałku do piątku.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą uczęszczać również na lekcje religii.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat otaczającego ich świata oraz w miarę swoich możliwości ćwiczą i nabywają umiejętności niezbędne w codziennym życiu i funkcjonowaniu zarówno w gospodarstwie domowym jak i w środowisku społecznym. Na miarę swoich możliwości nabywają kompetencji pracowniczych, umiejętności związanych z wykonywaniem różnych prac i czynności, przestrzegania przepisów BHP oraz związanych z zasadami określającymi relacje interpersonalne w miejscu pracy. Rozwijają swoje umiejętności w zakresie komunikowania się z otoczeniem, jak również rozwijają swoje zainteresowania i kreatywność. Czynnie uczestniczą w życiu ośrodka, biorą udział w konkursach, zawodach sportowych, wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych, uroczystościach państwowych. Angażują się również w akcje związane z niesieniem pomocy dla innych ludzi.

Udział w zajęciach prowadzonych w Szkole Przysposabiającej do Pracy pomaga młodym ludziom z niepełnosprawnością przygotować się do dorosłego życia.

Scroll to Top